Specialisaties
Overig

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: het rechtsgebied dat betrekking heeft op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer.
Door goed en deskundig advies kunt u arbeidsrechtelijke problemen zo veel mogelijk voor zijn. Als er toch problemen ontstaan, dan is het zaak om te kijken naar de mogelijkheden om te schikken, voordat een procedure wordt gestart.
Mr. Helen Jansen staat zowel werkgevers als werknemers bij. Zij staat bekend als een uitstekende onderhandelaar en heeft ruime proceservaring.
 • opstellen (arbeids)overeenkomsten
 • (wijzigen van) arbeidsvoorwaarden
 • proeftijd
 • aanzegtermijn
 • concurrentiebeding
 • relatiebeding
 • loonvordering
 • reorganisatie
 • bedrijfseconomisch ontslag
 • te verlenen ontslag (al dan niet op staande voet)
 • het aanvechten van ontslag
 • vaststellingsovereenkomsten
 • kwesties omtrent arbeid en zorg
 • CAO-kwesties.

Huurrecht

U huurt of verhuurt woonruimte. Het huurrecht is complex, voor de verhuur of huur van woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en onbebouwde grond gelden verschillende regels. Heeft u hulp nodig bij een (dreigend) geschil met uw huurder of verhuurder? Of wilt u voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst juist advies? Onze huurrechtadvocaat mr. Helen Jansen is thuis in het huurrecht, zij beschikt over specialistische kennis en staat verhuurders en huurders bij in geval van:
 • het opstellen of beoordelen van uw huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • het uitleggen en toepassen van uw huurovereenkomst
 • het opzeggen of ontbinden van uw huurovereenkomst
 • het doorvoeren van een huurprijsverhoging of een huurprijsverlaging
 • het afdwingen van onderhoudsverplichtingen
 • geschillen over gebreken in het gehuurde en beperkt huurgenot
 • geschillen over de oplevering van het gehuurde
 • overlastkwesties, woonfraude en hennepkwekerijen in het gehuurde
 • huurachterstand
 • onder(ver)huur
 • renovatie

Personen- en familierecht

In het geval van een echtscheiding zijn er veel zaken die geregeld moeten worden, met name als er ook minderjarige kinderen betrokken zijn. Te denken valt hierbij aan een goede zorgregeling, een juist bedrag aan kinderalimentatie en/of partneralimentatie, de verdeling van de gezamenlijke woning en verdeling van de overige gezamenlijke goederen of afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. In het personen- en familierecht spelen emoties vaak een grote rol. Mr. Carmen Mulder is al jaren gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Zij verleent deskundige bijstand aan zowel particulieren als ondernemers binnen het personen- en familierecht en is in staat om een juist evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant van een zaak.
Het personen- en familierecht is veelomvattend en gaat om veel meer dan alleen echtscheidingen. U kunt hierbij naast echtscheidingen onder meer denken aan de volgende onderwerpen:
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Verbreking samenleving
 • Opstellen van een ouderschapsplan
  Vaststellen omgang / omgangsregeling / zorgregeling of nakoming ervan
 • Gezagskwesties
 • Vaststellen of wijzigen alimentatie: kinderalimentatie en/of partneralimentatie
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Adoptie
 • Boedelverdeling
 • Erkenning van kinderen / ontkenning vaderschap
 • Vaststelling vaderschap
  (Voor)naamswijziging
 • Vervangende toestemming aanvraag paspoort en/of verhuizing.

Verbintenissenrecht

Dagelijks gaat u verbintenissen aan, het verbintenissenrecht regelt alles rondom afspraken die partijen met elkaar maken. Mr. Helen Jansen staat ondernemers in diverse branches en particulieren bij in het verbintenissenrecht. Zij is thuis in het adviseren en onderhandelen over verbintenissen en het opstellen van overeenkomsten. Mocht er toch een geschil ontstaan over de inhoud, uitleg of nakoming van de gemaakte afspraken, dan zal zij u adviseren over een passende oplossing of u bijstaan in een procedure.

Onder het verbintenissenrecht vallen uiteenlopende zaken, u kunt onder meer denken aan de volgende onderwerpen:

 • Onrechtmatige daad
 • Onverschuldigde betaling
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Consumentenkwesties (bijvoorbeeld huisdieren, auto’s)
 • Koopovereenkomst (bijvoorbeeld woning)
 • Geldleningsovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Algemene voorwaarden

Psychiatrisch patiëntenrecht

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) regelen de onvrijwillige zorg en de gedwongen opname van personen in een psychiatrisch ziekenhuis. Op grond van de Wvggz en de Wzd kunnen patiënten tegen hun wil onvrijwillige zorg opgelegd krijgen of gedwongen worden opgenomen. Door een dergelijke maatregel worden kwetsbare patiënten in vergaande mate van hun vrijheid beroofd. Mensen die gedwongen worden opgenomen kunnen vanwege hun geestesstoornis vaak niet goed voor hun eigen belangen opkomen. Het is om die reden van groot belang dat deze groep kwetsbaren van adequate rechtsbijstand wordt voorzien. Mr. Carmen Mulder is gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht en verleent rechtsbijstand aan deze kwetsbare personen. Zij is lid van de specialisatievereniging in het psychiatrisch patiëntenrecht (vPAN).
Mr. C.E. Mulder verleent rechtsbijstand in onder meer de volgende gevallen:
 • Crisismaatregelen (spoedopname) en/of verlenging daarvan
 • Inbewaringstelling
 • Zorgmachtiging / Rechterlijke machtiging
 • Klachten over de behandeling binnen de psychiatrische kliniek
 • Toepassing van (dwang)middelen en maatregelen (zoals separatie, fixatie, dwangmedicatie).

Strafrecht

Zowel mr. Helen Jansen als mr. Carmen Mulder is gespecialiseerd in het strafrecht. Zij staan verdachten bij in ieder stadium van een strafproces: vanaf het moment van aanhouding, het verblijf in een politiecel of huis van bewaring, het moment dat u een dagvaarding heeft ontvangen, tot het moment van strafoplegging door de rechter. Ook behandelen zij diverse zaken die verband houden met de strafrechtelijke procedure. U kunt hierbij denken aan het indienen van klaagschriften tegen inbeslaggenomen goederen, de inname van een rijbewijs na misbruik van alcohol in het verkeer of na een snelheidsovertreding, bijstand tijdens de ontnemingsprocedure bij wederrechtelijk verkregen voordeel en TBS-zaken. 
De gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling door de rechter kunnen verstrekkend en ingrijpend zijn. De bijstand in een vroeg stadium van de strafzaak door een deskundige advocaat is om die reden van groot belang. Neem gerust vrijblijvend contact met één van ons op. 

Uitkeringen

Op welke uitkering of voorziening u ook bent aangewezen, er gaat helaas regelmatig wat mis. Mr. Helen Jansen staat cliënten bij die een geschil hebben met overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan kwesties over een bijstandsuitkering bij de gemeente, de Werkloosheidsuitkering, Ziektewetuitkering, WIA-uitkering bij het UWV of een ANW- of AOW-uitkering bij de SVB. Als u het niet eens bent met de beoordeling van uw uitkering of voorziening, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de overheidsinstantie of beroep aantekenen bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Vaak moet bezwaar of beroep binnen een korte termijn van zes weken worden aangetekend. Het is om die reden raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met mr. Helen Jansen indien u wilt dat zij u bijstaat in de bezwaar- of beroepsprocedure. Indien u spoedeisende redenen heeft waardoor het voor u niet mogelijk is de bezwaar- of beroepsprocedure af te wachten, dan behoort het starten van een zogeheten voorlopige voorziening ook tot de mogelijkheden. Mr. Helen Jansen kan u ook in deze gevallen van juridische bijstand voorzien.

belafspraak